รีทคืออะไร

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ รีท (REIT) คืออะไร

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ รีท (REIT: REAL ESTATE INVESTMENT TRUST) ซึ่งให้ผลตอบแทนในระดับที่ดีและมั่นคงจากรายได้ค่าเช่าหรือรายได้อื่นใดที่รีทสามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะ กลต. ประกาศกำหนด

รีทถูกนำมาใช้แทนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กอง 1 หรือที่เรียกกันว่า พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (Property Fund)  รีทมีความยืดหยุ่นและความเป็นสากลมากขึ้น ในหลายประเทศ รีทได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นทรัสต์ขนาดใหญ่ ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการตอบรับอย่างมากจากนักลงทุน เช่น รีทในสหรัฐอเมริกา  รีทในออสเตรเลีย J-REIT ในญี่ปุ่น S-REIT ในสิงคโปร์ H-REIT ในฮ่องกง และ M-REIT ในมาเลเซีย

รีทแตกต่างจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์(Property Fund) เนื่องจากรีทได้รับการบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ย์ซึ่งมีบทบาทในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) และมีตัวแทนสถาบันการเงินที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ติดตามการทำงานของผู้จัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามข้อกฏหมายและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในฐานะทรัสตี

ในเรื่องของความยืดหยุ่นในด้านกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง รีทสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศได้ รีทสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้หลากหลายประเภท ขอเพียงไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมถึงสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมและเติบโตได้เรื่อยๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รีท ยังสามารถกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้มากถึง 35 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์รวม และสามารถเพิ่มเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์รวมสำหรับรีทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทำให้รีทมีความยืดหยุ่นในการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบเดิมที่กู้เงินได้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)
Bangkok LandIMPACT