พันเอกนายแพทย์ พิชัย นำศิริกุล

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


ประสบการณ์ทำงาน


2559 2556-ปัจจุบัน
Director Certificate Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด
2520-2522 2536-ปัจจุบัน 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
รพ.เซ็นต์ อลิซาเบธ มหาวิทยาลัยทัฟต์,
บอสตัน สหรัฐอเมริกา
แพทย์ที่ปรึกษาด้านทางเดินหายใจ 
รพ. เซ็นต์ หลุยส์
2517-2520 2523-2536 
แพทย์ประจำบ้าน
รพ.เซ็นต์ แมรี่ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินหายใจ แผนกทางเดินหายใจ 
รพ.พระมงกุฎเกล้า
2517  
แพทย์ฝึกหัด
รพ.รามาธิบดี
 
2516  
แพทยศาสตร์บัณฑิต
รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
Bangkok LandIMPACT