ข้อมูลกองทรัสต์

อิมแพ็ค โกรท รีท – FACT SHEET

ประเภทกองทรัสต์ กองทรัสต์ประเภทไม่กำหนดอายุและไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
นโยบายการลงทุน กองทรัสต์จะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้และ/ หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
จำนวนเงินลงทุน เงินลงทุนในทรัพย์สินครั้งแรกเท่ากับ 19,614,500,000 บาท
รายละเอียดทรัพย์สินลงทุน ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอาคาร ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมของโครงการอิมแพ็ค เมืองทองธานี จำนวน 4 อาคาร ได้แก่ศูนย์การจัดแสดงอิมแพ็ค อารีน่า อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ (ฮอลล์ 1-3) ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์ 4) และศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (ฮอลล์ 5-12) รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารดังกล่าว บนที่ดิน 192 ไร่ 2 งาน 88.6 ตร.วา ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 167,162 ตร.ม.
จำนวนหน่วยลงทุน 1,482,500,000 หน่วย
ลักษณะการลงทุน กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ (Freehold)
วันซื้อขายวันแรก 1 ตุลาคม 2557
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10.60 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นแบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (หากมี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน  (ร้อยละ ของมูลค่าทรัพย์สินรวม ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 2.0
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 2.0
ค่าธรรมเนียมทรัสตี ไม่เกินร้อยละ 1.0
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.5
ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ไม่เกินร้อยละ 0.5
Bangkok LandIMPACT