นโยบายความเป็นส่วนตัว
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท

1. หลักการและเหตุผล

โดยที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (“กองทรัสต์ฯ”) ได้ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของกองทรัสต์ฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของกองทรัสต์ฯ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบายฯ”) จึงได้ถูกจัดเตรียมขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการที่กองทรัสต์ฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะบริหารจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกอื่น ๆ

2. คำจำกัดความ

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“การประมวลผลข้อมูล” ได้แก่ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่กองทรัสต์ฯ อาจเก็บรวบรวม
กองทรัสต์ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของกองทรัสต์ฯ ซึ่งอาจรวมถึง

 • ข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวของบุคคลธรรมดา เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ น้ำหนัก ส่วนสูง รูปถ่าย
 • ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลและประวัติการจ้างงาน ข้อมูลการประเมินการทำงาน ประวัติอาชญากรรม ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว
 • ข้อมูลประวัติการติดต่อเพื่อทำธุรกรรมหรือสัญญากับกองทรัสต์ฯ
 • เลขบัญชีธนาคาร เงินเดือน ข้อมูลสถานะทางการเงิน ข้อมูลการเสียภาษี หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขทะเบียนรถยนต์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เจ้าของข้อมูลใช้เพื่อเข้าใช้งานต่าง ๆ รวมถึง เลขที่อยู่ไอพีประเภทของบราวเซอร์ ภาษา ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับ Cookies
 • การบันทึกภาพในระบบกล้องวงจรปิด

3.2 ช่องทางการเก็บรวบรวม
กองทรัสต์ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงช่องทางการเก็บรวบรวมดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลหรือตัวแทนของเจ้าของข้อมูลให้ไว้กับกองทรัสต์ฯ หรือตัวแทนของกองทรัสต์ฯ โดยตรง
 • ข้อมูลที่กองทรัสต์ฯ ได้รับจากบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (“ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ”) บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ฯ”) หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะทรัสตี (“ทรัสตีฯ”) รวมทั้ง บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของกองบริษัทดังกล่าว โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • ข้อมูลที่กองทรัสต์ฯ ได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่นใดที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ธนาคาร
 • ข้อมูลที่กองทรัสต์ฯ ได้รับจากแหล่งข้อมูลสาธารณะทั่วไป ทั้งนี้ โดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

กองทรัสต์ฯ จะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายในขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกองทรัสต์ฯ เท่านั้น หลังจากนั้นกองทรัสต์ฯ จะทำลายข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการที่ได้มาตรฐาน เว้นแต่เป็นกรณีที่กองทรัสต์ฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลนั้น ๆ ไว้ต่อไป หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของกองทรัสต์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

5. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล

5.1 วัตถุประสงค์การใช้และการเปิดเผยข้อมูล
กองทรัสต์ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของกองทรัสต์ฯ ซึ่งอาจรวมถึง

 • เพื่อการเข้าทำสัญญาหรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างกองทรัสต์ฯ และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการประกอบธุรกิจที่กองทรัสต์ฯ มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) โดยคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งเพื่อการปรับปรุง พัฒนา และเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญากับกองทรัสต์ฯ
 • เพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งบริการแจ้งเตือน การตอบกลับเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าของข้อมูล
 • เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด หรือกิจกรรมการขาย เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความต้องการ ผ่านช่องทางที่กองทรัสต์ฯ กําหนด
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการจัดหาและคัดเลือกทรัพยกรบุคคล
 • เพื่อระบุตัวตนของผู้มาติดต่อกับกองทรัสต์ฯ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย
 • เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ต่าง ๆ ของกองทรัสต์ฯ ภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.2 ผู้ที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูล
กองทรัสต์ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้ฐานโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลอาจถูกเปิดเผย หรือโอนไปยังองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอก รวมถึง

 • ผู้จัดการกองทรัสต์ฯ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ฯ หรือทรัสตีฯ รวมทั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของบุคคลดังกล่าว
 • ผู้ให้บริการภานอก เช่น ผู้ให้บริการจัดเก็บหรือวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
 • หน่วยงานราชการที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกองทรัสต์ฯ
 • ที่ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย
 • ผู้ควบคุมข้อมูลอื่นที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้กองทรัสต์ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปให้

ทั้งนี้ กองทรัสต์ฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยและการใช้งานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบุคคลที่กองทรัสต์ฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง ในกรณีที่กองทรัสต์ฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ กองทรัสต์ฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ทําได้เท่านั้น

6. ความปลอดภัยของข้อมูล

กองทรัสต์ฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐาน โดยมีระบบการจัดหมวดหมู่และกำหนดชั้นความลับของข้อมูล การกำหนดวิธีการจัดการข้อมูล การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมองค์กร การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลด้านสารสนเทศและอุปกรณ์การติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่กองทรัสต์ฯ ประมวลผลมีความปลอดภัยและเพื่อป้องกันเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังนี้
(1) สิทธิในการได้รับแจ้งในกรณีที่กองทรัสต์ฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ขอรับสำเนาส่วนบุคคล และขอให้เปิดเผยการได้มากรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน
(3) สิทธิในการขอรับหรือขอให้กองทรัสต์ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
(4) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(5) สิทธิในการร้องขอให้กองทรัสต์ฯ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
(6) สิทธิในการขอให้กองทรัสต์ฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(7) สิทธิในการขอให้กองทรัสต์ฯ ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8. การติดต่อ

กองทรัสต์ฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกองทรัสต์ฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำและประสานงานกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของกองทรัสต์ฯ โดยมีรายละเอียดติดต่อ ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นายประสงค์ ผดุงเกียรติวัฒนา
 • ช่องทางการติดต่อ: [REITPDPA@IMPACT.CO.TH เบอร์ติดต่อ 02-833-5589]

9. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

กองทรัสต์ฯ จะกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายฯ นี้อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก ๆ 1 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญทั้งในแง่ของกฎหมาย บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง และลักษณะการดำเนินธุรกิจของกองทรัสต์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแล

***โดยนโยบายฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ [15 พฤษภาคม 2565]***

แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูล มีดังนี้

 • แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุม [คลิก]
 • แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับผู้ติดต่อธุรกิจกับบริษัท [คลิก]
 • แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย [คลิก]
Bangkok LandIMPACT