เกี่ยวกับ IMPACT GROWTH REIT

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท 

บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ได้ยื่นคำขอจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท (IMPACT GROWTH REIT หรือ IMPACT) โดย IMPACT เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ ทรัพย์สินประเภทศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์การประชุม ที่ตั้งอยู่ในโครงการอิมแพ็ค เมืองทองธานี อันได้แก่ IMPACT ARENA, IMPACT CHALLENGER, IMPACT FORUM และ IMPACT EXHIBITION CENTER โดยจะมีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ IMPACT ภายหลังจากได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยมีบริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager)บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ทำหน้าที่เป็นทรัสตี(Trustee) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ในด้านการเสนอขายหน่วยทรัสต์บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ได้แต่งตั้ง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วม (Joint Lead-Underwriters) ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ IMPACT ในครั้งนี้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์รวมถึงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว) จะนำไปลงทุนในกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินประเภทศูนย์การแสดงและการประชุมที่ตั้งอยู่ในโครงการอิมแพ็คเมืองทองธานี คือ IMPACT ARENA, IMPACT CHALLENGER, IMPACT FORUM และ IMPACT EXHIBITION CENTER

จุดเด่นการลงทุนของ IMPACT คือ การที่ผู้ลงทุนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินประเภทศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย IMPACT ARENA, IMPACT CHALLENGER, IMPACT FORUM และ IMPACT EXHIBITION CENTER ซึ่งทรัพย์สินทั้งสี่ ปัจจุบันตั้งอยู่ในศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ทรัพย์สินทั้ง 4 ที่ IMPACT จะเข้าลงทุนเป็นทรัพย์สินประเภทศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการดำเนินธุรกิจของ IMPACT จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาด MICE ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซีย รวมถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ.2558

ปัจจุบันทรัพย์สินซึ่ง IMPACT จะเข้าลงทุนในครั้งนี้ มีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจการจัดงานแสดงและการประชุมสูงสุดในประเทศไทย โดยภายหลังการจัดตั้ง IMPACT แล้ว บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัดในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ จะแต่งตั้งบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารงานศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีมานานกว่า 15 ปี ให้ทำหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ของ IMPACT โดยคาดว่าการลงทุนใน IMPACT จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนในระดับที่ดีในระยะยาวในรูปของประโยชน์ตอบแทน (Distribution) รวมถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน

นโยบายการลงทุน

กองทรัสต์จะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนใน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ลงทุน

  • มีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดย กองทรัสต์ต้องจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อย 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
  • ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงกว่า เมื่อเทียบกับการลงทุนโดยตรงในอสังหาริมทรัพย์
  • มีโอกาสได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างมั่นคงจากสินทรัพย์ที่ไม่มีกำหนดอายุ (Freehold Investment)
  • มีโอกาสได้รับรายได้จากส่วนต่างราคา (Capital Gain) และยังช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ (Inflation Hedge)Bangkok LandIMPACT