พันเอกนายแพทย์ พิชัย นำศิริกุล
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


2559
Director Certificate Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2520-2522

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
รพ.เซ็นต์ อลิซาเบธ มหาวิทยาลัยทัฟต์,
บอสตัน สหรัฐอเมริกา

2517-2520

แพทย์ประจำบ้าน
รพ.เซ็นต์ แมรี่ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

2517
แพทย์ฝึกหัด
รพ.รามาธิบดี

2516 แพทยศาสตร์บัณฑิต
รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน


2556-ปัจจุบัน 
กรรมการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด

2536-ปัจจุบัน 
แพทย์ที่ปรึกษาด้านทางเดินหายใจ 
รพ. เซ็นต์ หลุยส์

2523-2536 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินหายใจ แผนกทางเดินหายใจ 
รพ.พระมงกุฎเกล้า
 

©2019 RMI Company Limited, All Rights Reserved.

Bangkok LandIMPACT