ข้อมูลกองทรัสต์

อิมแพ็ค โกรท รีท – FACT SHEET

ประเภทกองทรัสต์ กองทรัสต์ประเภทไม่กำหนดอายุและไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
นโยบายการลงทุน กองทรัสต์จะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้และ/ หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
จำนวนเงินลงทุน เงินลงทุนในสินทรัพย์ครั้งแรกเท่ากับ 19,614,500,000 บาท
รายละเอียดสินทรัพย์ลงทุน ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมของโครงการอิมแพ็คเมืองทองธานี (IMPACT Muang Thong Thani)จำนวน 4 อาคาร ได้แก่ IMPACT Arena, IMPACT Exhibition Center, IMPACT Forum และ IMPACT Challenger  รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารดังกล่าว บนที่ดินทั้งสิ้น 192 ไร่ 1 งาน 30.1 ตร.ว. รวมพื้นที่ใช้สอย 165,606 ตร.ม.
จำนวนหน่วยลงทุน 1,482,500,000 หน่วย
การถือครอง กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ ( Freehold)
วันซื้อขายวันแรก 1 ตุลาคม 2557
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10.60 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน  (ร้อยละ ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ต่อปี)

 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 2.0
 ค่าธรรมเนียมทรัสตี ไม่เกินร้อยละ 1.0
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.5
ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ไม่เกินร้อยละ 0.5
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 2.0
©2019 RMI Company Limited, All Rights Reserved.

Bangkok LandIMPACT