ข้อมูลกองทรัสต์

อิมแพ็ค โกรท รีท – FACT SHEET

ประเภทกองทรัสต์ กองทรัสต์ประเภทไม่กำหนดอายุและไม่รับไถ่ถอนหน่วยทรัสต์
นโยบายการลงทุน กองทรัสต์จะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้และ/ หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือสินทรัพย์อื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
จำนวนเงินลงทุน เงินลงทุนในสินทรัพย์ครั้งแรกเท่ากับ 19,614,500,000 บาท
รายละเอียดสินทรัพย์ลงทุน ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมของโครงการอิมแพ็คเมืองทองธานี (IMPACT Muang Thong Thani)จำนวน 4 อาคาร ได้แก่ IMPACT Arena, IMPACT Exhibition Center, IMPACT Forum และ IMPACT Challenger  รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารดังกล่าว บนที่ดินทั้งสิ้น 192 ไร่ 1 งาน 30.1 ตร.ว. รวมพื้นที่ใช้สอย 165,606 ตร.ม.
จำนวนหน่วยลงทุน 1,482,500,000 หน่วย
การถือครอง กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ ( Freehold)
วันซื้อขายวันแรก 1 ตุลาคม 2557
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10.60 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น ได้แก่ ประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน  (ร้อยละ ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ต่อปี)

 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่เกินร้อยละ 2.0
 ค่าธรรมเนียมทรัสตี ไม่เกินร้อยละ 1.0
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.5
ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ไม่เกินร้อยละ 0.5
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 2.0
copyright 2021 by IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd.

Bangkok LandIMPACT