นางสาว วันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


2530
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประสบการณ์ทำงาน


2556 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด

2543-2556
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อิมแพ็ค แอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

2541-2543
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและส่วนงานธุรการ
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล
(ประเทศไทย) จำกัด

2539-2541
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Bangkok LandIMPACT