รายงาน และ งบการเงินระหว่างกาล สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2557 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
Bangkok LandIMPACT