รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 กันยายน 2562
Bangkok LandIMPACT