นาย นภัทร อัสสกุล

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


2545-2547
ปริญญามหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

Director Certificate Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2537-2541

วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาผู้ประกอบการและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยแบ๊บสัน แมสซาชูเซ็ตต์ สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน


2558 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บัญดารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
บริษัท สยามเอสเตท จำกัด

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด

2547-2558
รองกรรมการผู้จัดการ
บัญดารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
บริษัท สยามเอสเตท จำกัด

2544-ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน)

2541-ปัจจุบัน

ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการ
บริษัท เช็คพอยท์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด

2547

เศรษฐกร
สำนักงานนโยบายการคลังกระทรวงการคลัง

2541-2545

เศรษฐกร
สำนักงานนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง

 

©2019 RMI Company Limited, All Rights Reserved.

Bangkok LandIMPACT