นาย นภัทร อัสสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


ประสบการณ์ทำงาน


2545-2547 2558-ปัจจุบัน
ปริญญามหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการผู้จัดการ
บัญดารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
บริษัท สยามเอสเตท จำกัด
2546 2556-ปัจจุบัน
Director Certificate Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด
2537-2541 2547
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาผู้ประกอบการและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยแบ๊บสัน แมสซาชูเซ็ตต์ สหรัฐอเมริกา
เศรษฐกร
สำนักงานนโยบายการคลังกระทรวงการคลัง
  2544-ปัจจุบัน
  กรรมการ
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
  2541-ปัจจุบัน
  ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการ
บริษัท เช็คพอยท์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด
  2541-2545
  เศรษฐกร
สำนักงานนโยบายการคลัง
กระทรวงการคลัง
   
   
Bangkok LandIMPACT