ผู้จัดการกองทรัสต์

นางอัญญาณี เคอร์ริค
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Company Secretary Program  (CSP) รุ่น66/2015
Board Reporting Program (BRP) รุ่น18/2015
Company Reporting Program (CRP) รุ่น 12/2015

2551
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2547
วารสารศาสตร์บัณฑิต
สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประสบการณ์ทำงาน


2557 – 2560
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด

2556 – 2557
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

2555 – 2556
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2551 – 2555
เจ้าหน้าที่จัดการเงินลงทุน
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

นางวาริน ราชกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับตรวจสอบบริหารและจัดการความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


2531
บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ประสบการณ์ทำงาน


2543-2557
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
บริษัท อิมแพ็ค แอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

 

นายจิรเดช สมประสงค์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


2555
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาธุรกิจและการจัดการการตลาด
University of Northumbria,
Newcastle, United Kingdom

 

ประสบการณ์ทำงาน


2557 – 2558
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด

2556 – 2557
ผู้จัดการอาวุโส, Total Media
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

2555 – 2556
ผู้จัดการอาวุโส, Total Reservation
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
กุมภาพันธ์-ธันวาคม 2553
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

2550-2553
ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
เมษายน-กรกฎาคม 2550
ผู้จัดการฝ่ายสถานที่
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

นางสาว วันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล
กรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


2530
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประสบการณ์ทำงาน


2556 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด

2543-2556
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อิมแพ็ค แอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

2541-2543
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและส่วนงานธุรการ
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล
(ประเทศไทย) จำกัด

2539-2541
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นายอนุชา ประภาธนาภรณ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

Education and Training


2005 – Present
Tax Auditor
The Revenue Department

1997 – 1999
Master of Business Administration Major Accounting
The University of the Thai Chamber of Commerce

1987 – 1991
Bachelor of Accountancy Major Cost Accounting
The University of the Thai Chamber of Commerce

Experiences


2017 – Present
Senior Finance and Accounting Manager
RMI Co.,Ltd.

2016 – 2017
Finance and Accounting Manager
Nodu Foods Co.,Ltd.

2011 – 2016
Accounting Manager
Foods Passion Co.,Ltd.

2010 – 2011
Finance and Accounting Manager
Newera Sales Co.,Ltd.

2009 – 2010

Finance and Accounting Manager
Hot Pot PLC.

2007 2009

Finance and Accounting Assistant Manager
Aapico Hitech PLC.

2005 – 2007

Finance and Accounting Assistant Manager
Chomthana Co.,Ltd.

2002 – 2005

Senior Accounting Supervisor

2000 – 2002

Accounting Supervisor

1998 -2000

Senior Accounting Officer
DHA Siamwalla Co.,Ltd.

1997 – 1998

Internal Audit Supervisor
Central Pattana PLC.

1996 – 1997

Accounting Supervisor

1994- 1996

Accounting Officer
Charoen Pokphand Enterprise Co.,Ltd.

1992 – 1994

Credit Control Officer
Siam Motor Co.,Ltd.

1991

Audit Assistant
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co.,Ltd.
©2019 RMI Company Limited, All Rights Reserved.

Bangkok LandIMPACT