ผู้จัดการกองทรัสต์

นางสาว วันเพ็ญ มุ่งเพียรสกุล
กรรมการผู้จัดการ
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


2530
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประสบการณ์ทำงาน


2556 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด

2543-2556
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท อิมแพ็ค แอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

2541-2543
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและส่วนงานธุรการ
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล
(ประเทศไทย) จำกัด

2539-2541
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นายจิรเดช สมประสงค์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


2555
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาธุรกิจและการจัดการการตลาด
University of Northumbria,
Newcastle, United Kingdom

 

ประสบการณ์ทำงาน


2557 – 2558
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด

2556 – 2557
ผู้จัดการอาวุโส, Total Media
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

2555 – 2556
ผู้จัดการอาวุโส, Total Reservation
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
กุมภาพันธ์-ธันวาคม 2553
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

2550-2553
ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
เมษายน-กรกฎาคม 2550
ผู้จัดการฝ่ายสถานที่
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

นางวาริน ราชกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับตรวจสอบบริหารและจัดการความเสี่ยง
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


2531
บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ประสบการณ์ทำงาน


2543-2557
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
บริษัท อิมแพ็ค แอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

 
Bangkok LandIMPACT