คณะกรรมการบริษัท

พันเอกนายแพทย์ พิชัย นำศิริกุล
ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


ประสบการณ์ทำงาน


2559 2556-ปัจจุบัน
Director Certificate Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด
2520-2522 2536-ปัจจุบัน 
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
รพ.เซ็นต์ อลิซาเบธ มหาวิทยาลัยทัฟต์,
บอสตัน สหรัฐอเมริกา
แพทย์ที่ปรึกษาด้านทางเดินหายใจ 
รพ. เซ็นต์ หลุยส์
2517-2520 2523-2536 
แพทย์ประจำบ้าน
รพ.เซ็นต์ แมรี่ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินหายใจ แผนกทางเดินหายใจ 
รพ.พระมงกุฎเกล้า
2517  
แพทย์ฝึกหัด
รพ.รามาธิบดี
 
2516  
แพทยศาสตร์บัณฑิต
รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
นาย จิรขจร จตุรภัทร
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


ประสบการณ์ทำงาน


2559 2558-ปัจจุบัน
Director Certificate Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
คณะกรรมการรอบสัมภาษณ์คัดเลือกการเข้าเรียนในSasin MBA Class
2558 2556-ปัจจุบัน 
Thailand CG Forum Governance as driving force for business sustainability
CG Forum 3/2015 Risk Oversight: High Priority Roles of the Board
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด
2553  2556-ปัจจุบัน 
หลักสูตรการจัดการการค้าปลีกระดับสูง
บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทอาคเนย์ จำกัด
(ในเครือ ทีซีซี กรุ๊ป)
2548  2552-2556 
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ด้านตราสารอนุพันธ์ Currency swap การค้าพันธบัตร และตลาดการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัทอาคเนย์ จำกัด
(ในเครือ ทีซีซี กรุ๊ป)
2546-2548  2549-2552 
ปริญญามหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนทุนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายหน้าตราสารอนุพันธ์อาวุโส
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2547 2548-2549
โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ โรงเรียนเฉพาะทางระดับสูง
ด้านการจัดการ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
นักวิเคราะห์, Corporate Finance,กลุ่มวาณิชธนกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2544  2544-2546 
การลงทุนใน Unit trust
Phillp Securities PTE, Singapore
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มวาณิชธนกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2539 2542-2544 
หลักสูตรการให้บริการลูกค้า
Midland Bank PLC (Member of HSBC), London, United Kingdom
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 
บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
2538 2542
หลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นักวิจัย
Acorn Marketing & Research Consultants Co.,Ltd. Thailand
2537-2541 2541-2542 
ศิลปศาสตร์บัณฑิตธุรกิจศึกษา 
วิชาเอกบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยเวสมินเตอร์ ลอนดอน สหราชอาณาจักร
Asset Realization Officer
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
นาย นภัทร อัสสกุล
กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


ประสบการณ์ทำงาน


2545-2547 2558-ปัจจุบัน
ปริญญามหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการผู้จัดการ
บัญดารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
บริษัท สยามเอสเตท จำกัด
2546 2556-ปัจจุบัน
Director Certificate Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ
บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด
2537-2541 2547
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาผู้ประกอบการและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยแบ๊บสัน แมสซาชูเซ็ตต์ สหรัฐอเมริกา
เศรษฐกร
สำนักงานนโยบายการคลังกระทรวงการคลัง
  2544-ปัจจุบัน
  กรรมการ
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
  2541-ปัจจุบัน
  ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการ
บริษัท เช็คพอยท์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด
  2541-2545
  เศรษฐกร
สำนักงานนโยบายการคลัง
กระทรวงการคลัง
   
   Bangkok LandIMPACT