คณะกรรมการบริษัท

พันเอกนายแพทย์ พิชัย นำศิริกุล
ประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


2559
Director Certificate Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2520-2522

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
รพ.เซ็นต์ อลิซาเบธ มหาวิทยาลัยทัฟต์,
บอสตัน สหรัฐอเมริกา

2517-2520

แพทย์ประจำบ้าน
รพ.เซ็นต์ แมรี่ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

2517
แพทย์ฝึกหัด
รพ.รามาธิบดี

2516 แพทยศาสตร์บัณฑิต
รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน


2556-ปัจจุบัน 
กรรมการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด

2536-ปัจจุบัน 
แพทย์ที่ปรึกษาด้านทางเดินหายใจ 
รพ. เซ็นต์ หลุยส์

2523-2536 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินหายใจ แผนกทางเดินหายใจ 
รพ.พระมงกุฎเกล้า
 

นาย จิรขจร จตุรภัทร
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


2559
Director Certificate Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2558 
Thailand CG Forum Governance as driving force for business sustainability
CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2553 
หลักสูตรการจัดการการค้าปลีกระดับสูง
บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)

2548 
หลักสูตรผลิตภัณฑ์ด้านตราสารอนุพันธ์ Currency swapการค้าพันธบัตร และตลาดการเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2546-2548 
ปริญญามหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนทุนธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2547 
โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ โรงเรียนเฉพาะทางระดับสูง
ด้านการจัดการ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

2544 
การลงทุนใน Unit trust
Phillp Securities PTE, Singapore

2539 
หลักสูตรการให้บริการลูกค้า
Midland Bank PLC (Member of HSBC), London, United Kingdom

2538 
หลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2537-2541
ศิลปศาสตร์บัณฑิตธุรกิจศึกษา 
วิชาเอกบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยเวสมินเตอร์ ลอนดอน สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์ทำงาน


2558 -ปัจจุบัน
คณะกรรมการรอบสัมภาษณ์คัดเลือกการเข้าเรียนในSasin MBA Class

2556-ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด

2556-ปัจจุบัน 
ผู้จัดการการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทอาคเนย์ จำกัด
(ในเครือ ทีซีซี กรุ๊ป)

2552-2556 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัทอาคเนย์ จำกัด
(ในเครือ ทีซีซี กรุ๊ป)

2549-2552 
นายหน้าตราสารอนุพันธ์อาวุโส
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2548-2549 
นักวิเคราะห์, Corporate Finance,กลุ่มวาณิชธนกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2544-2546 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มวาณิชธนกิจ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2542-2544 
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 
บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)

2542 
นักวิจัย
Acorn Marketing & Research Consultants Co.,Ltd. Thailand

2541-2542 
Asset Realization Officer
องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน

นาย นภัทร อัสสกุล
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


2545-2547
ปริญญามหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2546

Director Certificate Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2537-2541

วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาผู้ประกอบการและเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยแบ๊บสัน แมสซาชูเซ็ตต์ สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน


2558 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บัญดารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
บริษัท สยามเอสเตท จำกัด

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด

2547-2558
รองกรรมการผู้จัดการ
บัญดารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
บริษัท สยามเอสเตท จำกัด

2544-ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท โอเชี่ยนกลาส จำกัด (มหาชน)

2541-ปัจจุบัน

ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการ
บริษัท เช็คพอยท์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด

2547

เศรษฐกร
สำนักงานนโยบายการคลังกระทรวงการคลัง

2541-2545

เศรษฐกร
สำนักงานนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง

 
copyright 2021 by IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd.

Bangkok LandIMPACT