ติดต่อเรา

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

โทรศัพท์ : +662 673 3888

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมนิวเจนีวา ถนนป๊อบปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์ 02-833-5589

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : +662-833-5589

email : enquiry@rmicompany.co.th
copyright 2021 by IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd.

Bangkok LandIMPACT