ติดต่อเรา

ทรัสตี

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ที่อยู่: 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์: 02-673-3888

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมนิวเจนีวา ถนนป๊อบปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02-833-5589

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-833-5589

Email: enquiry@rmicompany.co.th
Bangkok LandIMPACT